Algemene voorwaarden Lees hier onze terms

B-FIT heeft deze algemene voorwaarden opgesteld om misverstanden en miscommunicatie tussen de leden en de organisatie te voorkomen.
1. Iedereen die B-FIT betreedt of deelneemt aan het lesaanbod, accepteert de algemene voorwaarden en gedraagt zich naar de huisregels van de locatie.
2. Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het formulier dient dan ook ondertekend te zijn door de ouders of andere bevoegde.
3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van de inschrijving van de leden aan B-FIT.
4. Elke nieuwkomer heeft recht op 1 gratis proefles.
5. De kosten van het contributiegeld verschillen per lidmaatschap.
6. Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat altijd in als het contract word getekend.
7. Bij de inschrijving bij B-FIT verstrekken wij een machtiging voor het starten van een automatische incasso. Betaling van het contributiegeld en het eenmalige inschrijfgeld zal door B-FIT rond de 1e van de maand worden afgeschreven. Contante betaling is niet mogelijk.
8. Bij inschrijving vóór de 15e van de maand word er een deelincasso gedaan.
9. De vastgestelde contributiegelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar. Het is niet mogelijk een lidmaatschap te onderbreken ivm vakantie. Een abonnement opzeggen voor deze reden kan in samenspraak met de directie.
10. De vakantiedata zullen altijd dezelfde data zijn als de schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie. Deze worden van tevoren gecommuniceerd.
11. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de maandelijkse contributie, zijn de verschuldigde bedragen door B-FIT direct opeisbaar. Indien er niet word voldaan aan de betaling kan de directie van B-FIT direct het abonnement stopzetten en de toegang tot het worden geweigerd.
12. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart-, long-, en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit vermeld staan op het inschrijfformulier en besproken met de directie van B-FIT. B-FIT zal hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
13. B-FIT is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
14. Deelname aan lessen, etc. gebeurt geheel op vrijwillige basis. B-FIT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schades.
15. Eventuele blessures moeten voor de les worden gemeld aan de docent/lesgever.
16. Een aangeschafte rittenkaart is niet inwisselbaar voor geld.
17. Een rittenkaart(10x) is 3 maanden geldig vanaf de aangeschafte datum, met uitzondering van vooraf aangekondigde acties/promoties.
18. B-FIT sluit elke aansprakelijkheid voor schade(c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of een vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade(c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op de grond van dwingend recht voor haar risico komen. Indien B-FIT om welke reden dan ook gehouden is te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder deterzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van B-FIT worden uitbetaald. B-FIT is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personenschade te vergoeden.
19. In geval van overmacht is B-FIT niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort. Aanspraak op schadevergoeding is in geval van overmacht uitgesloten.
20. B-FIT is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen van leden of bezoekers.
21. Het met opzet beschadigen van eigendommen van B-FIT zal in rekening worden gebracht.
22. De sportruimte/zaal dient betreden te worden met binnenschoenen, handdoek en bidon.
23. Het is niet toegestaan om in de ruimte waar lessen plaatsvinden te roken, drugs te gebruiken, alcohol of drugs bij je te hebben of onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs.
24. Kauwgom tijdens de les is vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan.
25. Huisdieren zijn verboden.
26. Bij het opzeggen van het abonnement is er een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk bekend te worden gemaakt. Bij een opzegging op bijvoorbeeld 8 september, dient de maand oktober ook nog betaald te worden.
27. Op alle met B-FIT gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
Mocht u vragen hebben over de algemene voorwaarden dan kunt u deze stellen aan de directie van B-FIT